Om undersökningen

Liv & hälsa ung är en enkätundersökning som handlar om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Enkäten riktar sig till alla elever i Örebro län i skolår 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet. Resultaten ger en övergripande bild av elevernas upplevda hälsa, skolförhållanden, familjerelationer, fritids- och matvanor, samt deras tobaks-, alkohol- och narkotikavanor. Årets enkät är den 6:e i ordningen och genomförs vart 3:e år av Region Örebro län i samarbete med länets kommuner.

 

Svarsfrekvens 2017 års enkät

61 av totalt 62 inbjudna skolor deltog i årets undersökning. På alla dessa skolor svarade sammanlagt 7 585 elever på enkäten. Det är 80 procent av länets alla elever i sjuan, nian och tvåan på gymnasiet. Högst svarsfrekvens hade tjejerna i sjuan där 85 procent svarade och lägst hade killarna i tvåan på gymnasiet där 73 procent svarade.

 

Så används resultaten

Undersökningens resultat kan användas som underlag i planeringen av skolornas främjande och förebyggande arbete. Resultaten är även ett viktigt underlag för Region Örebro läns och kommunernas övergripande planering och prioriteringar gällande främjande och förebyggande insatser kopplade till barns och ungdomars hälsa. Tidigare enkätresultat har bland annat använts i kommunala bokslut samt i en rad olika länsrapporter.

 

Historik

Enkätundersökningen Liv & hälsa ung har sitt ursprung i den drogvaneundersökning som genomfördes för första gången år 1996 bland länets alla ungdomar som gick i skolår 9. Syftet var då att följa drogvaneutveckling bland ungdomarna i länet.

År 2005 utökades frågebatteriet och undersökningen ändrade namn till Liv & hälsa ung och omfattade då även alla elever som gick i skolår 7 och år 2 på gymnasiet. Syftet med undersökningen blev då beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa samt att följa drogvaneutvecklingen bland länets ungdomar.

Sedan 2011 finns det möjlighet att göra enkäten på teckenspråk och från och med 2017 års enkät finns valet att svara på enkäten på engelska.

2017 års undersökning genomfördes för första gången digitalt via internet och resultaten redovisas via en webbsida.

 

Kontakt

Har du frågor angående undersökningen kontakta:

Genomförandeansvarig 2017

Fredric Welander

 

Kontaktperson specifik länsdel

Norr: Peter Björklund

Väster: Ida Broman

Örebro: Marie Cesares-Olsson

Söder: Fredric Welander

 

Statistiker

Carina Persson

 

Folkhälsoanalytiker

Jim Lindström

 

Forskningsansvarig

Margareta Lindén-Boström

 

Dokument

Liv & hälsa ung enkät 2017, årskurs 7 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Liv & hälsa ung enkät 2017, årskurs 9 och år 2 på gymnasiet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tabellbilaga (excel, öppnas i nytt fönster)

Lathund för nedladdning av diagram

Länsresultat 2017 (Powerpointbilder, öppnas i nytt fönster)

 

Rapporter

Liv & hälsa ung i Mellansverige (2015) (Öppnas i nytt fönster)

Ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa (2015) (Öppnas i nytt fönster)

Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättningar (2014) (Öppnas i nytt fönster)

Liv & hälsa ung 2014 – med fokus på HBTQ ungdomar (2014) (Öppnas i nytt fönster)

 

Resultat från tidigare undersökningar (Öppnas i nytt fönster)

 

Liv & hälsa ung - En film om döva och hörselskadade elevers hälsa (2014) (Öppnas i nytt fönster)